حقوق زن و مرد بر یکدیگر از دیدگاه علامه مجلسی (فرازهایی از کتاب حلیة المتقین)

فرازهایی از حلیة المتقین اثر کمدی معنوی پورنوی علامه محمد باقر مجلسی

باب چهارم: در بیان فضیلت تزویج و آداب مجامعت و معاشرت زنان و کیفیت تربیت فرزندان و معاشرت ایشان

فصل ششم: در بيان حق زن و شوهر بر يکديگر و احکام ايشان

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه السلام منقول است که حق تعالی برای زنان غیرت جایز نداشته است و از برای مردان غیرت قرار داده است زیرا که از برای مردان چهار زن و از و متعه و کنیز و آنچه خواهد حلال گردانیده است و از برای زن بغیر از یک شوهر حلال نکرده است. اگر شوهر دیگر طلب کند یا اراده نماید نزد خدا زناکار است و غیرت و رشک نمیبرند مگر زنان بد و زنان مومنه صاحب رشک نمی باشند.

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود رشک بردن زنان از بسیاری دوستی ایشان است نسبت به شوهران.

از حضرت رسول الله علیهو آله و سلم منقول است که گفتن مرد با زن خود که من ترا دوست میدارم هرگز از دل او بدر نمیرود.

در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که زنی امد به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه واله و گفت یا رسول الله چیست حق شوهر بر زن؟ فرمود لازم است که اطاعت شوهر بکند و نافرمانی او نکند واز خانه او بی رخصت او تصدق نکند و روزه سنت بی رخصت او ندارد و هروقت اراده نزدیکی او کند مضایقه نکند اگر چه بر پشت پالان شتر باشد و از خانه او بی رخصت او به در نرود و اگر بی رخصت به در برود ملائکه آسمان و زمین و ملائک غضب و ملائکه رحمت همه او را لعنت می کنند تا به خانه بر گردد. گفت یا رسول الله حق چه کسی بر مرد از همه کس عظیم تر است؟ فرمود که حق پدر. گفت حق چه کسی بر زن از همه عظیم تر است؟ فرمود که حق شوهر، پرسید که من بر شوهر آن قدر حق ندارم که او بر من دارد؟ فرمود از صد تا یکی، که آن زن گفت که قسم می خورم به آن خدایی که تو را به حقیقت فرستاده است که هر گز شوهر نکنم.

ودر حدیث دیگر منقول است که زنی به خدمت حضرت رسول امد وسوال کرد از حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود که زیاده از آن است که توان گفت. پس فرمود که از جمله حقها آن است که روزه سنت بی رخصت اوندارد واز خانه بی رخصت او بیرون نرود و به نیکوترین بوهای خوش خود را خوشبو کند و نیکوترین جامه های خود را بپوشد و به بهترین زینتها خود را بیاراید وهر بامداد و شام خود را بر او عرضه کند که اگر اراده جماع داشته باشد ابا نکند.

در حدیثی دیگر فرمود که هیچ چیز بی رخصت او به کسی ندهد و اگر بدهد گناهش برای زن است و ثوابش برای شوهر و هیچ شب نخوابد که شوهر از او خشمناک باشد. زن گفت هر چند شوهر بر او ظلم کرده باشد؟ فرمود که بلی.

حضرت صادق علیه السلام فرمود که هر زنیکه شب بسر آورد و شوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر از او راضی باشد و هر زنی که بوی خوش برای غیر شوهر بکند نمازش مقبول نیست تا آن بوی خوش را از خود بشوید.

و نیزفرمود سه کسند که هیچ عملی از ایشان به آسمان بالا نمی رود: غلام گریخته و زنی که شوهرش از او راضی نباشد وکسی که جامه خود را از روی تکبر بلند آویخته باشد.

ودر احادیث معتبره وارد شده است که جهاد مرد آن است که جان ومال خود را در راه خدا صرف کنند تا کشته شوند وجهاد زنان انست که بر آزار شوهران وغیرت آوردن ایشان صبر کنند.

حضرت رسول صلی الله علیه واله فرمود که اگر امر می نمودم که کسی برای غیر خدا سجده کند هر آینه میگفتم که زنان برای شوهران سجده کنند وفرمود که زن نماز خود را طول ندهد برای آنکه منع کند شوهر را از آُنچه از وی خواهد فرمود که هر زنی که شوهر او را برای مجامعت بطلبد و او تاخیر کند تا شوهر به خواب رود پیوسته ملائکه او را لعنت کنند تا شوهر بیدار شود.

در حدیث صحیح منقول است که زن از مال خود هم چیزی بی رخصت شوهر نمی تواند داد مگر حج یا زکات یا نیکی به پدر و مادر یا صله و احسان به خویشان.

در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر زنیکه به شوهرش بگوید که من هرگز از تو نیکی ندیده ام ثواب اعمالش همه برطرف میشود.

در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که حق زن بر مرد آن است که او را سیر کند و بدنش را بپوشاند و اگر بدی کند بر او بخشد و عفو کند.

در حديث ديگر منقول است که رو ترش نکند نزد او و يکروز نه يکروز روغن براى ماليدن به او بدهد و هر

سه روز يکمرتبه گوشت براى او بیآورد و رنگ مانند حنا و وسمه هر شش ماه يکبار به او بدهد و در هر سال چهار جمامه اش بدهد دو از براى زمستان دو از براى تابستان و بايد که خانه اش را خالى نگذارد از روغن برای مالیدن سر و سرکه و زینت و روزی یکمن کهنه قوت به او بدهد و میوه ها که همه کس خورند به او بخوراند ودر عيدها زياده از اوقات ديگر خوردنى براى او بگيرد.

از حضرت صادق منقول است بترسید از خدا در حق دو ضعیف: یتیمان و زنان.

حضرت رسول صلی الله علیه واله فرمود که بهترین شما آنکسی است که با زنان بهتر سلوک کند و فرمود عیال مرد اسیران اویند و محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که احسان به اسیران خود بیشتر بکند.

حضرت صادق علیه السلام فرمود که موجب هلاک مردیست که در شهری که زنش در آنشهر باشد شب در خانه دیگر بخوابد و نزد او نیآید.

حضرت امیر المؤمنین وصیت فرمود به امام حسن علیه السلام که زینهار مشورت با زنان مکن، رأی ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است و ایشانرا پیوسته پرده بدار و بیرون مفرست و تا توانی چنان کن که بغیر از تو مردی نشناسند و بایشان خدمتی بغیر آنچه متعلق به خودشان دارد مگذار که این از برای حال ایشان و خشنودی و حسن و جمال ایشان بهتر است زیرا که زن گل است و خدمتکار نیست و همچنین خودشان را گرامی بدار و سخنش را در حق دیگران قبول مکن و خود را بسیار بدست او مده.

در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله و سلم منقول است که زنانرا در غرفه و بالاخانه جا مدهید و چیز نوشتن به ایشان میآموزید و سوره یوسف را تغلیم ایشان مکنید و چرخ رشتن بیاد ایشان بدهید و سوره نور را به ایشان تعلیم کنید.

حضرت رسول صلی الله علیه واله و سلم نهی فرمود از آنکه زنانرا بر زین سوار کنند و فرمود که در نیکی اطاعت زنان مکنید تا آنکه بطمع نیافتند در امر کردن بشما، به بدیها بخدا پناه برید از بدان ایشان و از نیکانشان در حذر باشید.

حضرت امام محمد باقر فرمود که رازی به ایشان مگوئید و درباره خویشان شما آنچه میگویند اطاعت مکنید.

حضرت امیرالمؤمنین فرمود که مردیکه کارهای او را زنی تدبیر کند ملعونست.

حضرت رسول الله ص چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت میکردند و آنچه ایشان میگفتند خلاف آن میکردند.

حضرت رسول صلی الله علیه واله و سلم فرمود که هر که اطاعت زن خود بکند خدا او را سرنگون در جهنم اندازد. گفتند یا رسول الله این اطاعت کدام است؟ فرمود که از او رخصت طلبد که برای سیر (گشت و گذار) به حمامها و عروسیها و عیدها و عزاها برود، و او رخصت بدهد جامه های نازک از او طلبد که در بیرون بپوشد و برای او بگیرد.

در حدیث دیگر فرمود که مَثَل چنین مَثَل استخوان کج پهلوست که اگر او را بحال خود میگذاری منتفع میشوی و اگر میخواهی که راست کنی میشکند، پس صبر کن بر ناخوشیهای ایشان و بدانکه از جمله حقوق زن بر مرد آن است که هر چهار ماه یکمرتبه با او جماع کند اگر حاضر باشد و عذری نداشته باشد و این واجبست. و اگر چند زن داشته باشد و پیش یکزن یکشب بخوابد واجب است که پیش آنهای دیگر هر یک، یک شب بخوابد. و جمعی را اعتقاد آنست که مطلقاً واجبست پیش هر زنی هر چهار شب یکشب بخوابد خواه یکزن داشته باشد و خواه زیاده و این احوط است و در کنیز و متعه و اینها واجب نیست اما بهتر آنست که کنیزی که داشته باشد یا خود دفع شهوت او بکند یا او را بشوهر دهد و در بعضی اخبار وارد شده است که اگر نکنند و آنها زنا کنند گناهش بر اوست و مشهور میان علماء آنست که اگر زنی داشته باشد و زن دیگر بخواهد اگر باکره باشد تا هفت شب مخصوص اوست و اگر غیر باکره است تا سه روز.

لینک مطلب در بالاترین

Advertisements

۱ دیدگاه »

  1. glutz said

    بسیار فیض بردیم.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: